Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

Hạn chế của...

Câu trả lời

Mặc dù CSS (Cascading Style Sheets) là một công cụ mạnh mẽ và không thể thiếu trong việc thiết kế web, nó vẫn có một số hạn chế:

 1. Khả năng Tương Thích Trình Duyệt:

  • Các trình duyệt khác nhau có thể hiển thị CSS một cách khác nhau, dẫn đến sự không nhất quán trong trải nghiệm người dùng. Các nhà phát triển thường phải viết mã CSS bổ sung để đảm bảo tính tương thích trên trình duyệt.
 2. Quản Lý Mã:

  • Trong các dự án lớn, việc quản lý các tệp CSS có thể trở nên phức tạp. Việc duy trì và cập nhật CSS có thể trở nên khó khăn, đặc biệt là khi có nhiều tệp CSS hoặc khi CSS được viết bởi nhiều nhà phát triển.
 3. Hiệu Suất:

  • Việc sử dụng quá nhiều quy tắc CSS hoặc selector phức tạp có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tải trang. Các tệp CSS lớn cũng có thể làm tăng thời gian tải trang.
 4. Giới Hạn Trong Các Tính Năng:

  • CSS có những giới hạn về việc tạo ra một số hiệu ứng đồ họa và tương tác phức tạp. Mặc dù CSS3 đã giới thiệ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác nhau giữa các thuộc tính position Fixed, Absolute, Relative, Static trong CSS là gì?

middle

margin-top hoặc margin-bottom có ảnh hưởng đến các phần tử inline không? Tại sao?

middle

Giải thích khái niệm specificity trong CSS?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào