Câu hỏi

Giải thích phông chữ "web-safe" và "fallback"?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Khi cố gắng chọn phông chữ cho trang web của mình, bạn nên nhớ rằng không phải mọi trình duyệt web đều có thể nhận diện được tất ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Mô tả chi tiết cách CSS hoạt động?

Xem câu trả lời detail

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS?

Xem câu trả lời detail

**Tweening** trong CSS?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa `nth-child()` và `nth-of-type()`?

Xem câu trả lời detail

Cách để tự động đánh số giá trị heading của section và category?

Xem câu trả lời detail