Câu hỏi

Thẻ div và thẻ span khác nhau thế nào?

Câu trả lời

Thẻ span với thuộc tính display: inline và thẻ div với thuộc tính display:block. Chúng ta thường dùng thẻ span khi muốn các element nằm trên cùng 1 line. Không được đặt thẻ block vào trong thẻ inline được, nhưng ng...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Trong CSS phông chữ web-safefallback là gì?

senior

Hạn chế của CSS là gì?

middle

Các thuộc tính của overflow trong CSS? giải thích chúng?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào