Câu hỏi phỏng vấn Angular
Câu hỏi

Những hàm tiện ích do RxJS cung cấp là gì?

Câu trả lời

RxJS cung cấp một loạt các hàm tiện ích (utility functions) giúp lập trình viên quản lý và thao tác với luồng dữ liệu (streams) một cách hiệu quả. Một số hàm tiện ích nổi bật bao gồm:

  • tap(): Cho phép thực hiện các tác vụ như logging, debugging mà không làm thay đổi luồng dữ liệu. Hàm này nhận vào một Observer hoặc ba hàm là nextFunction, errorFunction, và completeFunction. tap() không trả về giá trị gì và không làm thay đổi luồng dữ liệu, giúp nó trở thành công cụ hữu ích cho việc debug và log giá trị[4].

  • groupBy(): Phân loại các giá trị trong luồng dữ liệu dựa trên một tiêu chí nhất định. Mặc dù không được sử dụng rộng rãi và không được đề cập chi tiết trong các nguồn, nhưng groupBy() là một hàm tiện ích giúp tổ chức dữ liệu theo nhóm[4].

  • mergeScan(): Là một hàm tiện ích khác được nhắc đến nhưng không được giải thích chi tiết. mergeScan() có thể được sử dụng để kết hợp giá trị từ nhiều luồng dữ liệu[4].

Những h...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích Dependency Injection trong Angular?

middle

Làm thế nào để xử lý lỗi trong Observable?

junior

Annotations trong Angular là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào