Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Slicing trong Python là gì và cách sử dụng nó?

Câu trả lời

Slicing trong Python là một kỹ thuật cho phép bạn truy cập một phần của chuỗi, danh sách, tuple, hoặc bất kỳ đối tượng dạng chuỗi nào khác. Slicing được thực hiện bằng cách sử dụng toán tử cắt [:] với chỉ số bắt đầu, chỉ số kết thúc, và bước nhảy tùy chọn.

Cách Sử Dụng Slicing

Cú pháp cơ bản của slicing là object[start:stop:step], trong đó:

  • start là chỉ số bắt đầu của phần cần cắt (mặc định là 0).
  • stop là chỉ số kết thúc của phần cần cắt, nhưng không bao gồm phần tử tại chỉ số này (mặc định là độ dài của đối tượng).
  • step là bước nhảy giữa các phần tử (mặc định là 1).

Nếu bỏ qua start, Python sẽ bắt đầu từ phần tử đầu tiên. Nếu bỏ qua stop, Python sẽ kết thúc ở phần tử cuối cùng. Nếu bỏ qua step, bước nhảy sẽ là 1.

Ví dụ Sử Dụng Slic...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào để copy một object trong Python?

middle

Sự khác biệt chính giữa Python 2Python 3 là gì?

expert

Hãy mô tả ngắn gọn cơ chế Garbage Collection trong Python?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào