Câu hỏi phỏng vấn Docker
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa CMDENTRYPOINT là gì?

Câu trả lời
  • Lệnh CMD cung cấp các giá trị mặc định có thể thực thi cho một container đang thực thi. Trong trường hợp file thực thi phải được bỏ qua thì việc sử dụng lệnh ENTRYPOINT cùng với định dạng mảng JSON phải được kết hợp.
  • ENTRYPOINT chỉ định rằng lệnh bên trong nó sẽ luôn được chạy khi container khởi động. Lệnh này cung cấp m...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Ý nghĩa của các lệnh up, run và start của docker compose là g?

junior

Lệnh để export một docket image như một archive?

middle

Các instructions nào phổ biến trong Dockerfile?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào