Câu hỏi

Vòng đời của container trong Docker là gì?

Câu trả lời

Các giai đoạn khác nhau của docker container từ khi bắt đầu tạo cho đến khi kết thúc được gọi là vòng đời của docker container.

Các ...

Bạn cần đăng nhập để xem