Câu hỏi

Sự khác biệt quan trọng giữa việc sử dụng trait và interface là gì?

Câu trả lời

Một trait về cơ bản là việc PHP thực hiện một mixin, và thực sự là một tập hợp các phương thức mở rộng có thể được thêm vào bất kỳ lớp nào thông qua việc bổ sung trait. Sau đó ...

Bạn cần đăng nhập để xem