Câu hỏi

Sự khác biệt quan trọng giữa việc sử dụng trait và interface là gì?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Một trait về cơ bản là việc PHP thực hiện một mixin, và thực sự là một tập hợp các phương thức mở rộng có thể được thêm vào bất kỳ lớp nào thông qua việc bổ sung trait. Sau đó ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail