Câu hỏi phỏng vấn Flutter
Câu hỏi

Tại sao bạn nên sử dụng kR...

Câu trả lời

Bạn nên sử dụng kReleaseMode thay vì assert vì kReleaseMode cung cấp một cách để chỉ định rằng một khối mã cụ thể sẽ không được thực thi trong chế độ phát hành, và do đó, có thể được loại bỏ bởi trình biên dịch. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất và kích thước của ứng dụng khi được biên dịch trong chế độ phát hành. Sử dụng kReleaseMode giúp giảm bớt sự khác biệt giữa các bản build phát hành và profile, làm cho việc kiểm tra hiệu suất trở nên đại diện hơn[1]. Ngược lại, assert thường được sử dụng để kiểm tra các điều kiện trong quá trình phát triển và thường được loại bỏ trong bản build phát hành để tối ưu hóa hiệu suất, vì assert có thể gây ra các nhánh điều kiện phải được thực thi tại thời gian chạy và có thể ngăn trình biên dịch tối ưu hóa mã[2].

Citations:
[1] https://api.flutter.dev/flutter/foundation/kReleaseMode-constant.html
[2] https://tratt.net/laurie/blog/2023/rusts_two_kinds_of_assert_make_for_better_code.html
[3] https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/364145/should-there-be-assertions-in-release-builds
[4] https://github.com/dart-lang/language/issues/2876
[5] https://anhtest...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Những điểm giống và khác nhau giữa Future và Stream là gì

middle

Hãy phân biệt AsyncAsync* trong Flutter?

junior

Sự khác biệt giữa widget Expanded và Flexible là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào