Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

Trong ngôn ngữ Go có cấu trúc foreach không?

Câu trả lời

Câu trả lời cho câu hỏi này là: Trong ngôn ngữ Go không có cấu trúc foreach một cách rõ ràng như một số ngôn ngữ lập trình khác. Tuy nhiên, Go cung cấp một cách để lặp qua các phần tử của mảng, slice, chuỗi, hoặc map sử dụng cấu trúc for kết hợp với từ ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Goroutine là gì?

middle

Go có phải là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng không?

junior

Golang package là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào