Câu hỏi

What are different types of Web Services?

Câu trả lời

There are two types of web services:

  • SOAP Web Services: Runs on SOAP protocol a...
Bạn cần đăng nhập để xem