Câu hỏi

Xử lý xung đột trong HashMap với Java?

Câu trả lời

Lớp java.util.HashMap trong Java sử dụng phương pháp chuỗi để xử lý xung đột. Trong chuỗi, nếu giá trị mới có khoá trùng với giá trị đã thêm vào, thì các giá trị này được lưu trữ trong danh sách liên kết ở bucket của khoá dưới dạng chuỗi cùng với giá trị hiện có.

Tron...

Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Có những loại Linked Lists nào?

entry

Ngăn xếp và hàng đợi khác nhau thế nào?

senior

Tries có những ưu điểm chính nào so với Hash Tables?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào