Câu hỏi phỏng vấn Data Structures
Câu hỏi

Xử lý xung đột trong HashMap với Java?

Câu trả lời

Lớp java.util.HashMap trong Java sử dụng phương pháp chuỗi để xử lý xung đột. Trong chuỗi, nếu giá trị mới có khoá trùng với giá trị đã thêm vào, thì các giá trị này được lưu trữ trong danh sách liên kết ở bucket của khoá dưới dạng chuỗi cùng với giá trị hiện có.

Tron...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Red-Black tree là gì?

entry

Bạn có thể nói sự khác biệt giữa cấu trúc dữ liệu tuyến tính và phi tuyến tính?

senior

Khi nào doubly linked list hiệu quả hơn singly linked list?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào