0
0
Posts
CI
Cường ITvancuongit2021

Toán Tử Trong Python

Đăng vào 3 months ago

• 5 phút đọc

Chủ đề:

Python

Python là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và linh hoạt, được ưa chuộng bởi cộng đồng lập trình viên trên toàn thế giới. Một trong những khía cạnh quan trọng của Python là hệ thống toán tử đa dạng, cho phép thực hiện nhiều loại phép tính và thao tác trên dữ liệu một cách hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các loại toán tử trong Python và cách sử dụng chúng thông qua các ví dụ cụ thể.

Các Loại Toán Tử Trong Python

Python hỗ trợ nhiều loại toán tử khác nhau, mỗi loại có chức năng và mục đích sử dụng riêng. Dưới đây là tổng quan về các loại toán tử chính trong Python:

1. Toán Tử Số Học (Arithmetic Operators)

Toán tử số học được sử dụng để thực hiện các phép tính cơ bản như cộng, trừ, nhân, chia

 • + (Cộng): Cộng hai giá trị lại với nhau.
 • - (Trừ): Trừ giá trị bên phải khỏi giá trị bên trái.
 • * (Nhân): Nhân hai giá trị với nhau.
 • / (Chia): Chia toán hạng bên trái cho toán hạng bên phải.
 • % (Chia lấy phần dư): Trả về phần dư của phép chia.
 • ** (Lũy thừa): Thực hiện phép tính lũy thừa.
 • // (Chia làm tròn xuống): Thực hiện phép chia và làm tròn kết quả xuống số nguyên gần nhất[4].

Ví dụ:

a = 10
b = 3
print(a + b) # 13
print(a - b) # 7
print(a * b) # 30
print(a / b) # 3.3333
print(a % b) # 1
print(a ** b) # 1000
print(a // b) # 3

2. Toán Tử So Sánh (Comparison Operators)

Toán tử so sánh được sử dụng để so sánh hai giá trị và trả về một giá trị Boolean (True hoặc False)

 • == (Bằng): Kiểm tra hai giá trị có bằng nhau không.
 • != (Không bằng): Kiểm tra hai giá trị có khác nhau không.
 • > (Lớn hơn): Kiểm tra giá trị bên trái có lớn hơn giá trị bên phải không.
 • < (Nhỏ hơn): Kiểm tra giá trị bên trái có nhỏ hơn giá trị bên phải không.
 • >= (Lớn hơn hoặc bằng): Kiểm tra giá trị bên trái có lớn hơn hoặc bằng giá trị bên phải không.
 • <= (Nhỏ hơn hoặc bằng): Kiểm tra giá trị bên trái có nhỏ hơn hoặc bằng giá trị bên phải không.

Ví dụ:

a = 10
b = 20
print(a == b) # False
print(a != b) # True
print(a > b)  # False
print(a < b)  # True
print(a >= 10) # True
print(a <= 10) # True

3. Toán Tử Gán (Assignment Operators)

Toán tử gán được sử dụng để gán giá trị cho biến

 • = (Gán): Gán giá trị từ phải sang trái.
 • += (Cộng rồi gán): Cộng giá trị của biến với giá trị bên phải rồi gán kết quả cho biến.
 • -= (Trừ rồi gán): Trừ giá trị của biến cho giá trị bên phải rồi gán kết quả cho biến.
 • *= (Nhân rồi gán): Nhân giá trị của biến với giá trị bên phải rồi gán kết quả cho biến.
 • /= (Chia rồi gán): Chia giá trị của biến cho giá trị bên phải rồi gán kết quả cho biến.
 • %= (Chia lấy phần dư rồi gán): Chia lấy phần dư giá trị của biến cho giá trị bên phải rồi gán kết quả cho biến.
 • **= (Lũy thừa rồi gán): Thực hiện phép lũy thừa của biến với giá trị bên phải rồi gán kết quả cho biến.
 • //= (Chia làm tròn xuống rồi gán): Chia làm tròn xuống giá trị của biến cho giá trị bên phải rồi gán kết quả cho biến.

Ví dụ:

a = 10
a += 5 # a = a + 5
print(a) # 15
a -= 5 # a = a - 5
print(a) # 10
a *= 2 # a = a * 2
print(a) # 20
a /= 2 # a = a / 2
print(a) # 10.0
a %= 3 # a = a % 3
print(a) # 1.0
a **= 2 # a = a ** 2
print(a) # 1.0
a //= 2 # a = a // 2
print(a) # 0.0

4. Toán Tử Logic (Logical Operators)

Toán tử logic được sử dụng để kết hợp các điều kiện logic

 • and: Trả về True nếu cả hai điều kiện là True.
 • or: Trả về True nếu ít nhất một trong hai điều kiện là True.
 • not: Đảo ngược kết quả của điều kiện, trả về False nếu điều kiện là True và ngược lại.

Ví dụ:

a = True
b = False
print(a and b) # False
print(a or b)  # True
print(not a)  # False

5. Toán Tử Bitwise (Bitwise Operators)

Toán tử bitwise thao tác trên các bit và thực hiện phép tính bit-theo-bit

 • & (AND): Thực hiện phép AND trên từng cặp bit của toán hạng.
 • | (OR): Thực hiện phép OR trên từng cặp bit của toán hạng.
 • ^ (XOR): Thực hiện phép XOR trên từng cặp bit của toán hạng.
 • ~ (NOT): Đảo ngược tất cả các bit.
 • << (Left Shift): Dịch trái các bit của toán hạng.
 • >> (Right Shift): Dịch phải các bit của toán hạng.

Ví dụ:

a = 2 # 10 in binary
b = 3 # 11 in binary
print(a & b) # 2
print(a | b) # 3
print(a ^ b) # 1
print(~a)   # -3
print(a << 1) # 4
print(a >> 1) # 1

6. Toán Tử Membership (Membership Operators)

Toán tử membership được sử dụng để kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong một chuỗi, danh sách, bộ (tuple), hay không

 • in: Trả về True nếu giá trị xuất hiện trong chuỗi/danh sách/bộ.
 • not in: Trả về True nếu giá trị không xuất hiện trong chuỗi/danh sách/bộ.

Ví dụ:

list = [1, 2, 3, 4, 5]
print(3 in list)   # True
print(6 not in list) # True

7. Toán Tử Identity (Identity Operators)

Toán tử identity được sử dụng để so sánh các đối tượng, không phải giá trị của chúng

 • is: Trả về True nếu hai biến tham chiếu đến cùng một đối tượng.
 • is not: Trả về True nếu hai biến không tham chiếu đến cùng một đối tượng.

Ví dụ:

a = [1, 2, 3]
b = a
c = [1, 2, 3]
print(a is b) # True
print(a is c) # False
print(a is not c) # True

Kết Luận

Toán tử trong Python cung cấp một phạm vi rộng các công cụ để thao tác và kiểm soát dữ liệu trong các chương trình Python. Hiểu biết về các toán tử này không chỉ giúp bạn viết code hiệu quả hơn mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về cách Python xử lý dữ liệu. Với các ví dụ đã trình bày, hy vọng bạn có thể áp dụng chúng vào các tình huống lập trình cụ thể của mình.

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn
entry

Biến cục bộbiến toàn cục trong Python là gì?

entry

Tại sao các thuật toán sắp xếp quan trọng?

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

entry

Trong Python có những built-in types nào?

Bài viết cùng tác giả

Không có kết quả

Không có kết quả

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào