Các thành phần cơ bản của component

0 phút đọc

Các thành phần cơ bản của component

Sau đây là chương trình mẫu cơ bản để ta hiểu được các thành phần của một Component

import React, { Component } from "react";
import { Text, View } from "react-native";

export default class App extends Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   message: "Welcome to Code 101 - React-native",
  };
 }

 render() {
  return (
   <View>
    <Text>{this.state.message}</Text>
   </View>
  );
 }
}

State - là biến điều khiển trạng thái nội bộ của 1 component. State có thể thay đổi bằng cách gọi hàm this.setState({...}). Mỗi lần thay đổi state hàm render sẽ được gọi lại ngay sau đó (hàm render chỉ thay đổi những thành phần có liên quan đến những giá trị trong state bị thay đổi).

Chúng ta nên bỏ các biến có liên quan đến UI vào trong state này, để khi state thay đổi, UI màn hình sẽ được vẽ lại và thay đổi theo.

Props - là các thuộc tính được thằng sử dụng truyền vào. Đây là các thông số được truyền vào để tùy chỉnh theo ý muốn của người xây dựng Component. Khác với state chúng ta không được thay đổi props ở trong chính bản thân của nó. Chúng ta chỉ nên đọc các thuộc tính được truyền vào để sử dụng mà thôi.

Ví dụ sử dụng props: cũng là ví dụ trên nhưng chúng ta custom một số thứ để bạn có thể hiểu rõ hơn về props.

import React, { Component } from "react";
import { Text, View } from "react-native";

class CustomText extends Component {
 constructor(props) {
  super(props);
 }

 render() {
  return (
   <Text>
    {this.props.message}
   </Text> /*Sử dụng props được truyền từ ngoài vào.*/
  );
 }
}

export default class App extends Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   message: "Welcome to Code 101 - React-native",
  };
 }

 render() {
  return (
   <CustomText
    message={this.state.message}
   /> /*truyền 1 props vào cho thằng con sử dụng.*/
  );
 }
}
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Cuộc sống không phải là phim ảnh, không có nhiều đến thế... những lần không hẹn mà gặp.
Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube Techmely