Trang chủKhóa học

Một số hàm đặc biệt

0 phút đọc

Một số hàm đặc biệt

 • Hàm this.setState() - Hàm dùng để thay đổi state của component. Đây là phương thức chính để cập nhật giao diện người dùng. Khi hàm này thực thi xong thì hàm render() sẽ được tự động gọi lại. Những giá trị nào của state thay đổi thì chỉ những thành phần có sử dụng biến state tương ứng đó được gọi để vẽ lại UI.

Cách sử dụng:

this.setState({
 message: "Chào mừng",
 key: "Value",
});
console.log(this.state.message); //không nên
// không sử dụng this.state ngay sau khi vừa set xong
// biến truyền vào cho hàm setState là một đối tượng có dạng key: value.

Có thể sử dụng callback để check dữ liệu hoặc xử lý một số tác vụ sau khi thay đổi trạng thái

this.setState(
 {
  message: "Chào mừng",
 },
 () => {
  console.log(this.state.message); // kết quả: Chào mừng
 }
);
 • Hàm forceUpdate() - Mặc định hàm render() sẽ được gọi khi props hoặc state thay đổi. Nhưng nếu một vài thành phần UI sử dụng một số dữ liệu khác state hoặc prop muốn thay đổi, thì chúng ta cần thông báo cho React biết để vẽ lại toàn bộ bằng cách gọi hàm forceUpdate().

Một vài lưu ý nhỏ khi dùng React-Native

 • Dữ liệu cần in ra màn hình và cần thay đổi lại UI khi nó thay đổi thì đặt vào state.
 • Dữ liệu không cần thay đổi UI khi nó thay đổi thì có thể dùng this.xxx như vậy biến này có thể thực hiện thao tác = (gán) và sử dụng trực tiếp như các biến thông thường.
 • Dữ liệu trong prop thì không nên thay đổi.
 • Trong state chỉ nên chứa dữ liệu, không nên chứa các View / Component vào trong state. Làm như vậy có thể gây double dữ liệu và việc quản lý UI trở nên phức tạp hơn và khó tùy biến sau này.
Avatar TechMely Team
Được viết bởi

TechMely Team

Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?

Bình luận

Khoá học javascript từ cơ bản đến chuyên sâuYoutube TechMely