Khóa học reactjs

Kết hợp Reducer và Context trong React

0 phút đọc

Trong React, Reducer là một công cụ mạnh mẽ để tối ưu hóa quy trình quản lý state của các component. Context cho phép bạn truyền dữ liệu từ component cha đến các component khác sâu bên trong nó. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách kết hợp Reducer và Context để quản lý state của một màn hình phức tạp mà không cần truyền stateprops.

Kết hợp Reducer với Context

Kết hợp Reducer và Context trong React cho phép bạn quản lý state của ứng dụng một cách hiệu quả và tránh việc truyền stateprops qua nhiều component con. Điều này trở nên quan trọng khi ứng dụng phức tạp và có nhiều component ở giữa.

Kết hợp Reducer và Context trong React

Bước 1: Tạo Context

Trước tiên, bạn cần tạo Context bằng cách sử dụng hàm createContext từ thư viện React. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo hai Context: TasksContext để cung cấp danh sách các công việc và TasksDispatchContext để cung cấp hàm điều khiển để thay đổi danh sách này.

import { createContext } from "react";

export const TasksContext = createContext(null);
export const TasksDispatchContext = createContext(null);

Bước 2: Đặt state và hàm điều khiển vào Context

Bây giờ, bạn có thể nhập cả hai Context này vào component TaskApp. Trong ví dụ này, state tasks và hàm dispatch được quản lý bởi Reducer sẽ được cung cấp cho toàn bộ cây component dưới đó.

import { TasksContext, TasksDispatchContext } from "./TasksContext.js";

export default function TaskApp() {
 const [tasks, dispatch] = useReducer(tasksReducer, initialTasks);

 return (
  <TasksContext.Provider value={tasks}>
   <TasksDispatchContext.Provider value={dispatch}>
    {/* Các `component` con ở đây */}
   </TasksDispatchContext.Provider>
  </TasksContext.Provider>
 );
}

Bước 3: Sử dụng Context trong cây component

Bây giờ, bạn không cần phải truyền danh sách công việc và các hàm điều khiển xuống cây component nữa. Thay vào đó, bất kỳ component con nào cần đọc danh sách công việc có thể sử dụng TasksContext để truy cập nó.

export default function TaskList() {
 const tasks = useContext(TasksContext);
 // ...
}

function Task({ task }) {
 const [isEditing, setIsEditing] = useState(false);
 const dispatch = useContext(TasksDispatchContext);
 // ...
}

Lưu ý khi sử dụng Reducer và Context

Để làm cho mã nguồn dễ quản lý hơn, bạn có thể tách cả ReducerContext vào một tệp duy nhất. Trong ví dụ này, tệp TasksContext.js chứa cả hai Context và Reducer, cùng với một component TasksProvider để quản lý state và cung cấp Context.

// TasksContext.js

import { createContext, useReducer, useContext } from "react";

// Khởi tạo Context
export const TasksContext = createContext(null);
export const TasksDispatchContext = createContext(null);

// Reducer và khởi tạo `state` ban đầu
const initialTasks = [];
const tasksReducer = (state, action) => {
 // Xử lý các hành động
};

// Thành phần cung cấp Context và Reducer
export function TasksProvider({ children }) {
 const [tasks, dispatch] = useReducer(tasksReducer, initialTasks);

 return (
  <TasksContext.Provider value={tasks}>
   <TasksDispatchContext.Provider value={dispatch}>
    {children}
   </TasksDispatchContext.Provider>
  </TasksContext.Provider>
 );
}

// Các hàm tùy chỉnh để đọc Context
export function useTasks() {
 return useContext(TasksContext);
}

export function useTasksDispatch() {
 return useContext(TasksDispatchContext);
}

Bây giờ, mã nguồn của các component trở nên gọn gàng và không còn phải quan tâm đến việc truyền state và hàm điều khiển qua props.

Kết hợp Reducer và Context trong React giúp bạn quản lý state của ứng dụng một cách hiệu quả và tối ưu hóa quy trình làm việc. Bằng cách tạo các Context cho state và hàm điều khiển, bạn có thể truy cập chúng từ bất kỳ component nào trong cây component mà không cần truyền chúng qua props. Điều này giúp làm cho mã nguồn dễ đọc và bảo trì hơn khi ứng dụng của bạn phức tạp lên.

Bài tập

Bài tập 1: Tạo một ứng dụng To-Do List sử dụng useContextuseReducer

 1. Khởi tạo Context và Reducer:

  • Tạo một TodoContext sử dụng createContext.
  • Xác định một reducer để quản lý các hành động như thêm, xóa, và cập nhật trạng thái của một công việc.
 2. Tạo Provider:

  • Sử dụng TodoContext.Provider để bao bọc ứng dụng của bạn và truyền statedispatch từ useReducer như giá trị.
 3. Tạo các Components:

  • TodoList: Hiển thị danh sách công việc.
  • TodoItem: Hiển thị từng công việc và nút để đánh dấu hoàn thành hoặc xóa.
  • AddTodo: Form để thêm công việc mới.
 4. Thực hiện các hành động:

  • Sử dụng dispatch để gửi các hành động đến reducer từ các components.

Bài tập 2: Tạo một ứng dụng quản lý trạng thái đăng nhập

 1. Khởi tạo State và Reducer:

  • Tạo một AuthContext và một authReducer để quản lý trạng thái đăng nhập, bao gồm thông tin người dùng và token.
 2. Xử lý Đăng nhập/Đăng xuất:

  • Tạo một form đăng nhập và sử dụng dispatch để gửi hành động đăng nhập.
  • Khi đăng nhập thành công, cập nhật trạng thái và lưu token vào context.
  • Tạo một nút đăng xuất để gửi hành động đăng xuất và xóa thông tin người dùng khỏi context.
Avatar
Được viết bởi

TechMely Team

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Giải thích trường hợp nào sử dụng danh sách liên kết và trường hợp nào sử dụng mảng?

entry

Dữ liệu được lưu trữ trong container sẽ bị mất trong những trường hợp nào?

entry

What is Context API in ReactJS?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào