Câu hỏi

Bạn có nghĩ rằng GraphQL phù hợp để thiết kế kiến trúc microservice không?

Câu trả lời

GraphQL có thể phù hợp trong việc thiết kế kiến trúc microservice, nhưng điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như yêu cầu của ứng dụng, quyết định thiết kế, và c...

Bạn cần đăng nhập để xem