Câu hỏi

Các khái niệm chính của GraphQL là gì? Mô tả về nó

Câu trả lời

Các khái niệm quan trọng trong ngôn ngữ truy vấn GraphQL bao gồm:

  1. Fields: Định nghĩa các trường dữ liệu mà người dùng muốn truy xuất từ server.
  2. Arguments: Tham số được sử dụng để tùy chỉnh các truy vấn và đưa thông tin cụ thể tới các trường.
  3. Types: Định nghĩa các kiểu dữ liệu của trường, cung cấp thông tin về cấu trúc và loại dữ liệu có thể trả về.
  4. Queries: Truy vấn để đọc dữ liệu từ GraphQL server.
  5. Mutations: Truy vấn để t...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Schema của GraphQL có thể chứa những hành động nào?

junior

GraphQL có phải là một cơ sở dữ liệu không?

middle

Làm thế nào để xử lý lỗi trong GraphQL?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào