Câu hỏi phỏng vấn GraphQL
Câu hỏi

Làm thế nào để thực hiện Server-Side Caching trong GraphQL?

Câu trả lời

Server-Side Caching trong GraphQL có thể được thực hiện theo các cách sau:

 1. Caching Truy vấn (Query Caching):

  • Caching kết quả truy vấn từ client để tái sử dụng khi truy vấn tương tự được gửi đến server.
  • Sử dụng một cache layer như Redis hoặc Memcached để lưu trữ kết quả truy vấn trước đó, dựa trên các đoạn mã truy vấn nhận diện duy nhất.
 2. Caching Đối tượng (Object Caching):

  • Caching các đối tượng GraphQL cụ thể để giảm tải cho cơ sở dữ liệu hoặc các dịch vụ backend.
  • Sử dụng cache hỗ trợ bởi các thư viện như DataLoader để cache và tái sử dụng kết quả đối tượng đã được truy vấn.
 3. HTTP Caching:

  • Sử dụng các tiêu chuẩn ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

GraphQL là gì?

expert

Có thể sử dụng kế thừa với các loại dữ liệu nhập trong GraphQL không?

expert

Khi nào thì nên sử dụng GraphQL và khi nào thì nên sử dụng HATEOAS?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào