Câu hỏi

Làm thế nào để xử lý lỗi trong GraphQL?

Câu trả lời

Trong GraphQL, xử lý lỗi được thực hiện thông qua trường errors trong kết quả trả về của một truy vấn. Dưới đây là cách xử lý lỗi trong GraphQL:

  1. Trả về Kết quả dưới dạng Object:

    • Khi một truy vấn GraphQL thực hiện, kết quả trả về không chỉ bao gồm dữ liệu mà còn bao gồm trường errors.
    • Nếu có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý truy vấn, bạn có thể thêm các đối tượng lỗi vào trường errors.
  2. Định dạng Object Lỗi:

    • Mỗi đối tượng lỗi có thể chứa các trường như message, locations, path để mô tả chi tiết về lỗi.
    • message chứa thô...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

GraphQL là gì?

junior

Trong GraphQL, dấu chấm than (!) có ý nghĩa gì?

middle

Giải thích sự khác biệt chính giữa RESTGraphQL là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào