Câu hỏi

Schema của GraphQL có thể chứa những hành động nào?

Câu trả lời

Schema trong GraphQL có thể chứa các loại thao tác sau:

  1. Định nghĩa Đối tượng (Object Definition): Định nghĩa các loại đối tượng (objects) mà client có thể truy vấn. Đối tượng có thể bao gồm thông tin về người dùng, bài viết, bình luận, v.v.
  2. Định nghĩa Trường (Field Definition): Xác định các trường dữ liệu mà mỗi đối tượng có thể chứa. Ví dụ: một đối tượng Người dùng có thể chứa các trường như tên, email, tuổi, v.v.
  3. Định nghĩa Quan hệ (Relationship Definition): Xác định mối quan hệ giữa các đối tượng. Ví dụ: một bài viết có thể có quan hệ với người dùng viết nó, hoặc một bình luận có thể liên kết với một bài viết.
  4. Định nghĩa Truy vấn (Query Definition): Xác định các tru...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

GraphQL chỉ dành cho những developer sử dụng React/JavaScript phải không?

expert

Làm thế nào để ngăn chặn tấn công lồng vào (nested attack) trên máy chủ GraphQL?

middle

Giải thích sự khác biệt chính giữa RESTGraphQL là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào