Câu hỏi phỏng vấn GraphQL
Câu hỏi

Schema GraphQL là gì?

Câu trả lời

Trong GraphQL, Schema là một phần quan trọng định nghĩa cấu trúc và loại dữ liệu mà API có thể truy vấn hoặc thay đổi. Nó hoạt động như một hợp đồng giữa server và client, mô tả chính xác những gì API có thể thực hiện, bao gồm các truy vấn, mutation, và loại dữ liệu có sẵn.

Các thành phần chính của Schema trong GraphQL:

  • Object Types: Đây là loại cơ bản nhất trong schema, mô tả một loại đối tượng bạn có thể truy vấn từ dịch vụ của mình, cùng với các trường mà đối tượng đó có. Mỗi trường có thể có loại dữ liệu riêng của nó, bao gồm cả các Object Types khác.
  • Scalar Types: Đây là các loại dữ liệu nguyên thủy như Int, Float, String, Boolean, và ID. GraphQL cung cấp một số Scalar Types mặc định, nhưng bạn cũng có thể định nghĩa Scalar Types tùy chỉnh.
  • Query và Mutation Types: Mỗi schema GraphQL phải có một loại Query định nghĩa tất cả các truy vấn có thể thực hiện. Tương tự, loại Mutation định nghĩa tất cả các mutation (thay đổi dữ liệu) mà bạn có thể thực hiện.
  • **Subscription Type...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

GraphQL là gì?

senior

Trong GraphQL, một kiểu (type) có thể vừa là kiểu đầu vào (input) và đầu ra (output) được không?

senior

nhược điểm nào của GraphQL không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào