Câu hỏi phỏng vấn GraphQL
Câu hỏi

GraphQL có phải là một cơ sở dữ liệu không?

Câu trả lời

Không, GraphQL không phải là một công nghệ cơ sở dữ liệu. Thay vào đó, nó là một ngôn ngữ truy vấn (query language) và một runtime environment được sử dụng để truy vấn và tương tác với các cơ sở dữ liệu và các nguồn dữ liệu khác.

GraphQL được sử dụng để tương tác với các cơ sở dữ liệu, dịch vụ web hoặc bất kỳ ng...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích sự khác biệt chính giữa RESTGraphQL là gì?

middle

Làm thế nào để thực hiện Server-Side Caching trong GraphQL?

senior

nhược điểm nào của GraphQL không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào