Câu hỏi phỏng vấn GraphQL
Câu hỏi

Trong GraphQL, một kiểu (type) có thể vừa là kiể...

Câu trả lời

Trong GraphQL, kiểu (type) có thể được sử dụng vừa là kiểu đầu vào và đầu ra. Điều này có nghĩa là bạn có thể định nghĩa một kiểu và tái sử dụng nó cả trong truy vấn (query) và đối số của mut...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Có thể sử dụng kế thừa với các loại dữ liệu nhập trong GraphQL không?

middle

GraphQL có hỗ trợ sử dụng offline không? Nếu không, cần xử lý như thế nào?

expert

Trong GraphQL, AST là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào