Câu hỏi

Làm thế nào để phản hồi với các status codes khác nhau trong GraphQL?

Câu trả lời

Trong GraphQL, mặc định, phản hồi từ máy chủ sẽ có mã trạng thái HTTP 200 OK, bất kể kết quả truy vấn có thành công hay không. Tuy nhiên, bạn có thể thêm thông tin về các mã trạng thái khác vào phản hồi GraphQL bằng cách sử dụng các phần mở rộng như HTTP Head...

Bạn cần đăng nhập để xem