Câu hỏi phỏng vấn GraphQL
Câu hỏi

Làm thế nào để xử lý với các `stat...

Câu trả lời

Trong GraphQL, mặc định, phản hồi từ máy chủ sẽ có mã trạng thái HTTP 200 OK, bất kể kết quả truy vấn có thành công hay không. Tuy nhiên, bạn có thể thêm thông tin về các mã trạng thái khác vào phản hồi GraphQL bằng cách sử dụng các phần mở rộng như HTTP Headers hoặc error handling.

  1. Sử dụng Headers:

    • Bạn có thể điều chỉnh mã trạng thái bằng cách sử dụng HTTP Headers. Thay đổi trường status trong header của phản hồi HTTP để chỉ định mã trạng thái mong muốn.
  2. Xử lý Lỗi (Error Handling):

    • Trong trường hợp xảy ra lỗi trong quá trình xử lý truy vấn, bạn có thể trả về các mã trạng thái khác nhau bằng cách tạo và trả về cá...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm thế nào để triển khai một tập hợp các mutations GraphQL trong một giao dịch (transaction) duy nhất?

middle

Giải thích sự khác biệt chính giữa RESTGraphQL là gì?

middle

Các khái niệm chính của GraphQL là gì? Mô tả về nó

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào