Câu hỏi

Giải thích sự khác biệt chính giữa RESTGraphQL là gì?

Câu trả lời

Sự khác biệt chính giữa REST và GraphQL nằm ở cách mà chúng định nghĩa và truy vấn dữ liệu:

  1. REST (Representational State Transfer):

    • Sử dụng các endpoint cố định để truy cập dữ liệu.
    • Mỗi endpoint thường tương ứng với một tài nguyên cụ thể (URL đại diện cho tài nguyên).
    • Truy vấn đều trả về toàn bộ thông tin của tài nguyên, và để lấy thông tin chi tiết hoặc theo yêu cầu cụ thể, cần phải thực hiện nhiều truy vấn hoặc sử dụng các tham số để lọc dữ liệu.
  2. GraphQL:

    • Sử dụng một endpoint duy nh...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào để thực hiện AuthenticationAuthorization trong GraphQL?

expert

Khi nào thì nên sử dụng GraphQL và khi nào thì nên sử dụng HATEOAS?

senior

Làm thế nào để triển khai một tập hợp các mutations GraphQL trong một giao dịch (transaction) duy nhất?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào