Câu hỏi phỏng vấn Docker
Câu hỏi

Các thành phần trong Docker bao gồm những thành phần nào?

Câu trả lời

Có 3 thành phần Docker là:

  • Docker Client: Thành phần này sẽ thực hiện hành động "build" và "run" nhằm mục đích mở ra giao tiếp với docket host.
  • Docker Host: Thành phần này gồm daemon chính của docker, các host container và image của chúng. Daemon thiết lập một kết nối đến...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Docker image là gì?

junior

Có thể xoá container bị tạm dừng khỏi Docker không?

junior

Sự khác biệt giữa ảo hoá (virtualization) và containerization là g?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào