Câu hỏi

Các thành phần trong Docker bao gồm những thành phần nào?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Có 3 thành phần Docker là:

  • Docker Client: Thành phần này sẽ thực hiện hành động "build" và "run" nhằm mục đ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

React Fibersss là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm sao đảm bảo container1 chạy trước container2 trong khi dùng docker compose?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng docker cho nhiều môi trường ứng dụng?

Xem câu trả lời detail

Vòng đời của container trong Docker là gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn có thể chạy bao nhiêu container trong docker và các yếu tố ảnh hưởng đến giới hạn này là gì?

Xem câu trả lời detail