Câu hỏi

Cách thiết lập một kho (repository) Git như thế nào?

Câu trả lời

Để thiết lập một kho (repository) Git, bạn cần thực hiện các bước sau:

1. Cài đặt Git

Trước tiên, bạn cần đảm bảo rằng Git đã được cài đặt trên máy tính của bạn. Bạn có thể kiểm tra bằng cách mở terminal hoặc command prompt và nhập lệnh sau:

git --version

Nếu Git chưa được cài đặt, bạn có thể tải xuống và cài đặt từ trang web chính thức của Git: https://git-scm.com/.

2. Tạo một kho Git mới

Sau khi đã cài đặt Git, bạn có thể tạo một kho Git mới bằng cách thực hiện các bước sau:

a. Tạo một thư mục mới

Tạo một thư mục mới trên máy tính của bạn để chứa kho Git. Bạn có thể tạo thư mục này ở bất kỳ đâu trên hệ thống tệp của mình. Ví dụ:

mkdir my-git-repo
cd my-git-repo

b. Khởi tạo kho Git

Sau khi đã tạo và di chuyển vào thư mục mới, bạn sử dụng lệnh git init để khởi tạo một kho Git mới:

git init

Lệnh này sẽ tạo một thư mục con mới có tên .git trong thư mục hiện tại, chứa tất cả các tệp cần thiết cho kho lưu trữ Git.

3. Cấu hình thông tin người dùng

Trước khi bắt đầu commit vào kho Git...

Bạn cần đăng nhập để xem