Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Lệnh git pull để làm gì?

Câu trả lời

Lệnh git pull trong Git được sử dụng để cập nhật repository cục bộ của bạn với những thay đổi từ một remote repository. Lệnh này thực hiện hai bước chính:

  1. Fetch: git pull sẽ tải về (fetch) tất cả các thay đổi từ remote repository mà không tồn tại trên máy cục bộ của bạn, bao gồm các commit mới, nhánh (branch), và các thay đổi khác.
  2. Merge: Sau khi tải về các thay đổi, git pull sẽ tự độ...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Subgit là gì và bạn sử dụng Subgit ở đâu?

middle

Git Directory là gì?

senior

Vai trò của lệnh git annotate là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào