Câu hỏi phỏng vấn Unit testing
Câu hỏi

Có nên viết unit test cho GetterSetter không?

Câu trả lời

Trong lập trình, getter và setter là các phương thức được sử dụng để truy cập và thay đổi giá trị của các thuộc tính riêng tư của một đối tượng. Việc viết kiểm thử đơn vị cho getter và setter có thể không luôn cần thiết, nhưng có một số trường hợp mà việc này có thể hữu ích:

  • Logic Phức Tạp: Nếu getter hoặc setter của bạn chứa logic phức tạp hơn việc chỉ trả về hoặc gán một giá trị, thì việc kiểm thử đơn vị là cần thiết để đảm bảo rằng logic đó hoạt động đúng đắn.
  • Kiểm tra Điều kiện Ràng buộc: Nếu setter của bạn có các điều kiện ràng buộc hoặc kiểm tra đối với giá trị đầu vào (ví dụ: kiểm tra giá trị không âm, không vượt quá một giới hạn nào đó), thì kiểm thử đơn vị có thể giúp đảm bảo rằng các ràng buộc này được thực thi chính xác.
  • Thay đổi Trạng thái Nội tại: Nếu getter hoặc setter thay đổi t...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Unit test, Integration Test, Smoke test, Regression Test là gì và sự khác biệt giữa chúng là gì?

middle

Lợi ích của unit test so với integration test là gì?

middle

Sự khác biệt giữa việc Mock một đối tượng và Spy trên nó là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào