Câu hỏi phỏng vấn Unit testing
Câu hỏi

Chúng ta có nên viết unit tests các private methods hay chỉ các public methods?

Câu trả lời

Trong lập trình, việc quyết định unit tests (Unit Test) các phương thức riêng tư (private methods) hay chỉ các phương thức công khai (public methods) phụ thuộc vào mục tiêu kiểm thử và nguyên tắc thiết kế của bạn. Dưới đây là một số quan điểm và lời khuyên:

  • Chỉ Kiểm thử Phương thức Công khai: Một số nhà phát triển cho rằng chỉ nên unit tests các phương thức công khai vì chúng tạo nên giao diện của lớp hoặc module. Theo quan điểm này, các phương thức riêng tư được coi là chi tiết triển khai nội bộ và không nên được kiểm thử trực tiếp. Thay vào đó, chất lượng của các phương thức riêng tư sẽ được đánh giá thông qua kiểm thử các phương thức công khai mà sử dụng chúng.
  • Kiểm thử Phương thức Riêng tư khi Cần Thiết: Một số trường hợp, các phương thức riêng tư chứa logic phức tạp hoặc quan trọng mà bạn muốn đảm bảo hoạt động chính xác. Trong những tình huống như vậy, việc unit tests trực tiếp các phương thức riêng tư có thể được coi là ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Unit Testing có đáng để bỏ công sức không?

entry

Mocking là gì?

middle

Khi nào và ở đâu bạn nên sử dụng Mocking?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào