Câu hỏi phỏng vấn Mongodb
Câu hỏi

Collection trong MongoDB là gì?

Câu trả lời

Trong MongoDB, Collection là một nhóm các tài liệu BSON (Binary JSON) được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Collections tương tự như bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ và chúng không yêu cầu một schema cố định, nghĩa là các tài liệu trong cùng một collection có thể có các trường khác nhau.

Đặc điểm của Collections:

  • Lưu trữ tài liệu: Collections chứa các tài liệu, tương tự như cách bảng chứa các hàng trong cơ sở dữ liệu quan hệ.
  • Schema linh hoạt: MongoDB là một cơ sở dữ liệu không có schema cố định, điều này có nghĩa là các tài liệu trong cùng một collection có thể có cấu trúc khác nhau.
  • Tạo Collection: Nếu một collection không tồn tại, MongoDB sẽ tự động tạo collection khi bạn lưu trữ dữ liệu đầu tiên cho collection đó.
  • Quản lý Collection: Bạn có thể tạo, đổi tên, xóa collection hoặc thực hiện các thao tác khác như tạo chỉ mục (indexes).

Tạo và Quản lý Collections:

  • **Tạo Colle...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích về khái niệm pipeline trong MongoDB?

middle

Replica Set trong MongoDB là gì?

entry

MongoDB là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào