Câu hỏi phỏng vấn Fibonacci Series
Câu hỏi

Dãy Fibonacci là gì?

Câu trả lời

Dãy Fibonacci:

 • Định nghĩa:

  • Dãy Fibonacci là một chuỗi số trong đó mỗi số là tổng của hai số trước đó trong chuỗi, bắt đầu với 0 và 1.
 • Công thức:

  • Nếu ( F(n) ) là số ở vị trí thứ ( n ) trong dãy Fibonacci:
   • ( F(0) = 0 )
   • ( F(1) = 1 )
   • ( F(n) = F(n-1) + F(n-2) ) với ( n \geq 2 )
 • Dãy số Fibonacci bắt đầu như sau:

  • 0, 1, 1, 2, 3...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Có thể viết một hàm Fibonacci để thực thi trong thời gian O(1) không?

senior

Làm thế nào để kiểm tra xem một số có thuộc Dãy Fibonacci hay không?

junior

Khái niệm về Tỷ lệ Vàng là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào