Câu hỏi

Dãy Fibonacci là gì?

Câu trả lời

Dãy Fibonacci:

  • Định nghĩa:

    • Dãy Fibonacci là một chuỗi số trong đó mỗi số là tổng của hai số trước đó trong chuỗi, bắt đầu với 0 và 1.
  • **...

Bạn cần đăng nhập để xem