Câu hỏi

Làm thế nào để kiểm tra xem một số có thuộc Dãy Fibonacci hay không?

Câu trả lời

Để kiểm tra xem một số có thuộc Dãy Fibonacci hay không, bạn có thể sử dụng một số phương pháp như sau:

  1. Kiểm tra bằng công thức:

    • Một số ( n ) thuộc Dãy Fibonacci nếu và chỉ nếu ( 5n^2 + 4 ) hoặc ( 5n^2 - 4 ) là một số chính phương.
  2. Kiểm tra theo từng bước:

    • Bắt đầu từ 0 và 1, tính tiếp tục các số trong Dãy Fibonacci, so sánh số cần kiểm tra với các số trong chuỗi này. Nếu số cần kiểm tra là một trong các số trong ch...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Dãy Fibonacci là gì?

expert

Có thể viết một hàm Fibonacci để thực thi trong thời gian O(1) không?

junior

Khái niệm về Tỷ lệ Vàng là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào