Câu hỏi phỏng vấn Linked Lists
Câu hỏi

Độ phức tạp thời gian (time complexity) của các thao tác trong Linked List là gì?

Câu trả lời

Đối với danh sách liên kết, độ phức tạp thời gian của một số thao tác cơ bản như thêm (insertion), xóa (deletion), và truy cập (access) có thể được mô tả như sau:

  • Thêm và xóa ở đầu hoặc cuối danh sách: O(1) (độ phức tạp cố định)
  • Thêm và xóa ở vị trí bất kỳ: O(n) (phức tạp tuyến tính) do cần phải duyệt qua danh sách để tìm vị trí cần thêm/xóa.
  • Truy cập vào phần tử theo chỉ số: O(n) (p...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Cách triển khai Linked List bằng Stack là gì?

senior

Khi nào doubly linked list hiệu quả hơn singly linked list?

middle

Khi nào thì nên sử dụng Danh sách (List) so với Danh sách Liên kết (LinkedList)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào