Câu hỏi

Cho biết một số ưu điểm của Linked List?

Câu trả lời

Các ưu điểm của Linked List bao gồm:

  1. Dễ mở rộng: Linked List linh hoạt trong việc mở rộng kích thước và thêm/xóa phần tử. Không cần phải cấp phát một phần bộ nhớ lớn ban đầu, và có thể thêm phần tử mới dễ dàng mà kh...
Bạn cần đăng nhập để xem