Câu hỏi

So sánh việc triển khai Stack dựa trên mảng (Array) và dựa trên Linked List?

Câu trả lời

Có những khác biệt quan trọng giữa việc triển khai Stack dựa trên mảng và Linked List:

  1. Độ phức tạp thời gian:
    • Dựa trên mảng: Thêm và xóa phần tử ở đỉnh Stack có thể là O(1) nếu có đủ không gian, nhưng nếu mảng...
Bạn cần đăng nhập để xem