Câu hỏi

Giải thích các biểu thức Infix, Prefix và Postfix là gì?

Câu trả lời
  1. Biểu thức Infix: Đây là cách thông thường mà chúng ta viết các biểu thức toán học, trong đó toán tử được đặt giữa hai toán hạng. Ví dụ: a + b hoặc (a - b) * c.
  2. Biểu thức Prefix (Notation tiền tố): Trong biểu thức tiền tố, toán tử được đặt trước toán hạng. Đây cũng là biểu thức mà các toán tử được xếp chồng lên nhau. Ví dụ: + a b hoặc * - a b c.
  3. Biểu thức Postfix (Notation hậu tố): ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm thế nào để chuyển đổi một Queue thành Stack?

junior

Tại sao Stack lại hữu ích?

senior

Tại sao chúng ta cần các ký hiệu tiền tố (Prefix) và hậu tố (Postfix)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào