Câu hỏi phỏng vấn Linked Lists
Câu hỏi

Cách triển khai Linked List bằng Stack là gì?

Câu trả lời

Triển khai Linked List bằng Stack đòi hỏi việc sử dụng cấu trúc dữ liệu Stack để thao tác với các node của Linked List. Cách này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng Stack để duyệt qua các node của Linked List hoặc để thực hiện các thao tác nhất định trên Linked List. Dưới đây là một cách tiếp cận để triển khai Linked List bằng Stack:

 1. Sử dụng Stack như một phương tiện duyệt Linked List:

  • Bắt đầu từ node đầu tiên của Linked List, push các node vào Stack.
  • Khi Stack không trống, pop các node từ Stack và xử lý chúng theo nhu cầu.
 2. Thực hiện các thao tác cơ bản của Linked List bằng Stack:

  • Để thêm một node mới vào Linked List, bạn có thể sử dụng Stack để thực hiện việc này.
  • Đối với việc xóa hoặc cập nhật node, bạn cũng có thể sử dụng Stack để duyệt qua và thay đổi các node cụ thể.
 3. Ví dụ đơn giản:

class Node {
 constructor(data) {
  this.data = data;
  this.next = null;
 }
}...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Khi nào thì Linked Lists hữu ích?

middle

Khi nào chúng ta nên sử dụng Linked List thay vì Array/Array List?

junior

Độ phức tạp thời gian (time complexity) của các thao tác trong Linked List là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào