Câu hỏi phỏng vấn Stacks
Câu hỏi

Sự khác nhau giữa stackheap là gì?

Câu trả lời

Trong lập trình máy tính, stackheap là hai khu vực bộ nhớ được sử dụng để lưu trữ dữ liệu, nhưng chúng có một số khác biệt quan trọng:

Stack

  • Quản lý bộ nhớ: Bộ nhớ stack được quản lý theo cơ chế LIFO (Last In, First Out), nghĩa là phần tử cuối cùng được thêm vào sẽ là phần tử đầu tiên được lấy ra.
  • Tốc độ: Việc cấp phát và giải phóng bộ nhớ trên stack diễn ra rất nhanh vì chỉ cần thay đổi giá trị của con trỏ stack.
  • Kích thước: Bộ nhớ stack thường có kích thước cố định và được xác định tại thời điểm biên dịch hoặc khi chương trình bắt đầu chạy.
  • Vòng đời: Bộ nhớ cho các biến trên stack chỉ tồn tại trong thời gian của hàm gọi chúng. Khi hàm kết thúc, bộ nhớ cho các biến này sẽ được giải phóng.
  • Sử dụng: Stack thường được sử dụng cho việc lưu trữ các biến cục bộ, thông tin về lời gọi hàm (call stack), và quản lý việc thực thi chương trình.

Heap

  • Quản lý bộ nhớ: Bộ nhớ heap được quản lý một cách linh hoạt hơn, không theo cơ chế LIFO. Các phần tử có thể được cấp phát và giải phóng bất kỳ lúc nào.
  • Tốc độ: Việc cấp phát bộ nhớ trên heap chậm hơn so với stack vì cần quản lý không gian b...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Cách triển khai Linked List bằng Stack là gì?

senior

Tại sao chúng ta cần các ký hiệu tiền tố (Prefix) và hậu tố (Postfix)?

middle

Giải thích các biểu thức Infix, Prefix và Postfix là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào