Câu hỏi

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Câu trả lời
 const firstPromise = new Promise((res, rej) => {
  setTimeout(res, 500, "one");
 });

 const secondPromise = new Promise((res, rej) => {
  setTimeout(res, 100, "two");
 });

 Promise.race([firstPromise, secondPromise]).then(res => console.log(res));
 • A: "one"
 • B: "two"
 • C: "two" "one"
 • D: "one" "two"

Đáp án: B

Khi chúng ta đưa các promise vào trong...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Khi nào cần sử dụng asyncdefer trong javascript?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

middle

Kết quả đoạn code sau là gì? Hãy giải thích tại sao?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào