Câu hỏi phỏng vấn Hash Tables
Câu hỏi

Giải thích các loại kháng cự mà...

Câu trả lời

Một hàm băm mật mã (cryptographic hash function) cần có ba loại kháng cự chính:

  1. Collision Resistance (Kháng cự đụng độ): Hàm băm phải kháng cự đụng độ, tức là khó để tìm ra hai đầu vào (input) khác nhau nhưng lại có cùng giá trị hash. Điều này đảm bảo rằng việc tạo ra hai dữ liệu có cùng giá trị băm là khó khăn, từ đó bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu.
  2. Pre-image Resistance (Kháng cự trước hình ảnh): Một hàm băm phải có kháng cự trước hình ảnh, tức là nó phải rất khó để tìm ra đầu v...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Khái niệm 'bucket entries' trong ngữ cảnh của một bảng băm (hashtable) có ý nghĩa gì?

senior

Salt là gì và làm thế nào nó làm cho việc băm mật khẩu trở nên an toàn hơn?

expert

Tại sao tất cả các hàm băm đều "bị broken"? Hãy giải thích

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào