Câu hỏi

Giải thích các loại kháng cự mà một hàm băm mật mã cần phải có?

Câu trả lời

Một hàm băm mật mã (cryptographic hash function) cần có ba loại kháng cự chính:

  1. Collision Resistance (Kháng cự đụng độ): Hàm băm phải kháng cự đụng độ, tức là khó để tìm ra hai đầu vào (input) ...
Bạn cần đăng nhập để xem