Câu hỏi phỏng vấn Binary Tree
Câu hỏi

Giải thích cách cân bằng cây AVL?

Câu trả lời

Cân bằng cây AVL được thực hiện thông qua việc thực hiện các phép xoay và cập nhật để duy trì thuộc tính cân bằng của cây, đảm bảo rằng độ chênh lệch giữa chiều cao của các nhánh con không vượt quá 1.

Khi một nút trong cây AVL thêm hoặc xóa dẫn đến việc mất cân bằng, chúng ta sẽ thực hiện các bước cân bằng sau:

  1. Kiểm tra cân bằng: Kiểm tra chiều cao của cây con trái và cây con phải của mỗi nút, nếu chênh lệch vượt quá 1, cây bị mất cân bằng.
  2. **Thực hi...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hãy phân loại các thuật toán duyệt cây. Cung cấp một số giải thích hình ảnh minh họa.

senior

Có lý do gì để sử dụng BST thay vì AVL trong trường hợp cụ thể nào không?

senior

Giải thích những khác biệt chính giữa cây đỏ-đen (Red-Black - RB) và cây AVL?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào