Câu hỏi phỏng vấn Binary Tree
Câu hỏi

Giải thích sự khác biệt giữa Binary TreeBinary Search Tree với một ví dụ?

Câu trả lời

Binary Tree (Cây nhị phân):

 • Là một cấu trúc dữ liệu mà mỗi nút có tối đa hai nút con: một nút trái và một nút phải.

 • Không có ràng buộc nào về thứ tự dữ liệu được lưu trữ trong các nút.

 • Ví dụ:

      5
     / \
     3  8
    / \ / \
    1 4 6 9

Binary Search Tree (Cây tìm kiếm nhị phân):

 • Một loại cây nhị phân trong đó mỗi nút có giá trị lớn hơn tất cả các nút...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Lợi ích và hạn chế của Binary Search Tree (BST) là gì?

senior

Độ phức tạp thời gian cho việc chèn vào Red-Black Tree là bao nhiêu?

expert

Cây AVL khác biệt như thế nào so với B-Tree?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào