Câu hỏi

Hãy phân loại các thuật toán duyệt cây. Cung cấp một số giải thích hình ảnh minh họa.

Câu trả lời

Có ba thuật toán duyệt cây chính: duyệt tiền thứ tự (pre-order), duyệt trung thứ tự (in-order) và duyệt hậu thứ tự (post-order).

  1. Duyệt tiền thứ tự (Pre-order): Bắt đầu từ...
Bạn cần đăng nhập để xem