Câu hỏi phỏng vấn Binary Tree
Câu hỏi

Hãy phân loại các thuật toán duyệt cây. Cung cấp một số giải thích hình ảnh minh họa.

Câu trả lời

Có ba thuật toán duyệt cây chính: duyệt tiền thứ tự (pre-order), duyệt trung thứ tự (in-order) và duyệt hậu thứ tự (post-order).

  1. Duyệt tiền thứ tự (Pre-order): Bắt đầu từ gốc, sau đó duyệt trước các nút con trái và sau đó các nút con phải. Cụ thể, thứ tự duyệt là Gốc - Trái - Phải.
  2. Duyệt trung thứ tự (In-order): Duyệt nút trái trước, sau đó duyệt nút gốc và cuối cùng là nút phải. Thứ tự duyệt là Trái - Gốc - Phải.
  3. **Duyệt hậu...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa Heap và Red-Black Tree là gì?

senior

Red-Black tree là gì?

senior

Giải thích những khác biệt chính giữa cây đỏ-đen (Red-Black - RB) và cây AVL?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào