Câu hỏi phỏng vấn Binary Tree
Câu hỏi

Tại sao chúng ta muốn sử dụng Binary Search Tree?

Câu trả lời

Binary Search Tree (BST - Cây tìm kiếm nhị phân):

  • Cung cấp khả năng tìm kiếm hiệu quả với thời gian O(log n) cho việc tìm kiếm, chèn và xóa dữ liệu.
  • Bản chất của BST tạo ra một cấu trúc dữ liệu phù hợp để lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu.
  • Khi dữ liệu được tổ chức...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Giải thích những khác biệt chính giữa cây đỏ-đen (Red-Black - RB) và cây AVL?

middle

AVL Tree là gì?

senior

Độ phức tạp thời gian cho việc chèn vào Red-Black Tree là bao nhiêu?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào