Câu hỏi phỏng vấn Binary Tree
Câu hỏi

Lợi ích và hạn chế của Binary Search Tree (BST) là gì?

Câu trả lời

Lợi ích của BST:

  • Tìm kiếm hiệu quả: BST cung cấp thời gian tìm kiếm đáng kể O(log n) trong trường hợp trung bình cho các thao tác tìm kiếm, chèn và xóa phần tử.
  • Dễ dàng thực hiện các thao tác: BST cho phép thực hiện các thao tác như tìm kiếm phần tử lớn nhất, nhỏ nhất, hoặc phần tử lớn hơn, nhỏ hơn một giá trị cụ thể một cách nhanh chóng.
  • Cấu trúc sắp xếp: Dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc BST giúp việc duyệt dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần trở nên dễ dàng.

Hạn chế của BST:

  • Dễ gây mất cân bằng: Trong trường h...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Thông thường, Binary Heap được triển khai như thế nào?

middle

Có những cách nào để triển khai hàng đợi ưu tiên (Priority Queue)?

senior

Red-Black tree là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào