Câu hỏi phỏng vấn Binary Tree
Câu hỏi

Binary Search Tree là gì?

Câu trả lời

Cây tìm kiếm nhị phân (Binary Search Tree - BST) là một loại cấu trúc dữ liệu trong lập trình máy tính, được xây dựng dựa trên cây nhị phân, trong đó mỗi nút có giá trị duy nhất và nút trái của một...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Binary Heap là gì?

senior

Giải thích những khác biệt chính giữa cây đỏ-đen (Red-Black - RB) và cây AVL?

senior

Có lý do gì để sử dụng BST thay vì AVL trong trường hợp cụ thể nào không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào