Câu hỏi phỏng vấn Bit Manipulation
Câu hỏi

Hãy liệt kê một số phép toán bit (bitwise operations) mà bạn biết?

Câu trả lời

Một số phép toán bit cơ bản bao gồm: AND (và), OR (hoặc), XOR (phép XOR), NOT (phủ định), dịch trái (left shift), dịch phải (right sh...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Phép toán XOR (^) hoạt động như thế nào?

entry

Bit là gì?

middle

Khái niệm Bit Masking là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào