Câu hỏi

Bitwise operation là gì?

Câu trả lời

Bitwise operation là các phép toán trực tiếp trên các bit của các biến số nguyên. Các phép toán bitwise thực hiện các thao tác logic trên từng bit của số, thay đổi giá trị của bit để tạo ra kết quả mong muốn. Các phép toán bitwise thông th...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Bit là gì?

junior

Byte là gì?

junior

Hãy liệt kê một số phép toán bit (bitwise operations) mà bạn biết?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào