Câu hỏi phỏng vấn Bit Manipulation
Câu hỏi

Bitwise operation là gì?

Câu trả lời

Bitwise operation là các phép toán trực tiếp trên các bit của các biến số nguyên. Các phép toán bitwise thực hiện các thao tác logic trên từng bit của số, thay đổi giá trị của bit để tạo ra kết quả mong muốn. Các phép toán bitwise thông th...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Ưu điểm của việc sử dụng các phép toán bit (bitwise operations) là gì?

entry

Bit là gì?

middle

Phép toán XOR (^) hoạt động như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào